Schuttershof 36 Goes

Te koop
169.000,00
K.K.
169.000
55m2
winkelruimte
1981
Opmerkingen
In overleg met Connect Makelaardij
Beschrijving

Connect Makelaardij bied aan in het centrum van Goes gelegen winkelruimte van circa 55 m2 BVO met veel mogelijkheden waaronder woningbouw. Schuttershof 36 Goes

– detailhandelsbedrijven met de daarbij behorende bedrijfsruimten;

– woonfunctie

Omgeving/locatie:

De  gunstige ligging met meerdere parkeermogelijkheden in de directe omgeving geven dit object zeker een goede mogelijkheid om hier uw eigen bedrijf succesvol te kunnen voeren.

De bestemde locatie is detailhandel en eventueel wonen. Via een wijzigingsbevoegdheid kunnen winkels worden omgezet in een eventuele volledige woonbestemming. Dit behoort in overleg met gemeente tot de mogelijkheden.

Algemeen:

Dit keurige gebouw is in 1981 grondig verbouwd en verkeert in goede staat van onderhoud.

Indeling:

De oppervlakte van deze bedrijfsruimte bedraagt ca 55 m2.   Bergingsruimte met keukenopstelling met toilet.  Winkel maakt deel uit van een woon-winkelcomplex , sectie. D nummer 4901 A7 en deel uitmakende, één en twintig/duizendste aandeel van het woon-winkelcomplex.

Bezichtigingen vinden op afspraak plaats.  De oplevering is in overleg, maar kan snel.

 

Omzetbelasting:

Partijen gaan er van uit, dat de onderhavige transactie valt onder het bereik van artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (hierna aan te duiden als “het betreffende artikel 37d”), zodat geen omzetbelasting is verschuldigd en koper ten aanzien van de omzetbelasting in de plaats treedt van verkoper. Indien en voor zover in rechte onherroepelijk komt vast te staan, dat deze transactie niet onder het betreffende artikel 37d valt of indien koper en verkoper besluiten om een onherroepelijke beslissing in rechte niet af te wachten, opteren partijen hierbij gezamenlijk niet voor een met omzetbelasting belaste levering in de zin van artikel 11, lid 1, onderdeel a, sub 2, Wet op de Omzetbelasting. Verkoper verklaart dat er sinds de eerste ingebruikname meer dan 10 jaar zijn verstreken en derhalve geen herzieningstermijnen meer zijn.

Disclaimer:

De verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

  1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto’s en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de verkoopinformatie opgenomen foto’s en andere gegevens kunne tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
  2. Indien uit de verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de doorverkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Geen enkele medewerker van verkoper en geen van de door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te vertrekken.

Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de juistheid of onvolledigheid van de verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de meest ruime zin des woord te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door Connect makelaardij en hun opdrachtgever(s) geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

Foto's
Locatie
Reageer nu